Resolusjon fra konferansen Kunstfaglig opplæring. Til Stortingets utdanningskomité

Vi ber Stortinget – i forbindelse med behandlingen av St. melding 28:
Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet –
om å beslutte at det skal fastsettes kompetansekrav for lærere som skal undervise i de praktisk-estetiske fagene i grunnskolens barnetrinn, tilsvarende kravene som gjelder på ungdomstrinnet.


 Konferansen samlet over 70 deltakere fra skole- og kultursektor fra hele landet og har hatt fokus på følgende problemstillinger:
 
Hvordan se de nasjonale og lokale styringsdokumentene innenfor kunstfaglig opplæring i et mer samlet perspektiv?
 Hvordan etablere fungerende og varige samhandlingsstrukturer lokalt?
 Hvordan sikre at alle lokale ressurser på området brukes optimalt og til størst nytte for barn og unge?
 
For mer informasjon om konferansen se: http://www.musikkiskolen.no/kunstfaglig-opplring
 
Oslo 30. september 2016

På vegne av konferansedeltakerne
Samarbeidsforum for estetiske fag – SEF
Signe Kalsnes
styreleder