Til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
Vedrørende St. melding 28: Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet ogdepartementets videre oppfølging

Vedlagt finner du en resolusjon som er sendt til Stortingets utdanningskomité i forbindelse med den nært forestående behandlingen av St.meld.28: Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet.

Vi har merket oss din positive omtale av de praktiske og estetiske fagene og ditt eksplisitte ønske om å styrke disse fagene i grunnskolen. Vi er svært glade for dette, og håper intensjonene dine følges av politisk handling. Imidlertid er vi bekymret for at det er såpass vage formuleringer knyttet til en styrking av disse fagene i stortingsmeldingen. Ingen konkrete tiltak er foreslått – kun at departementet vil foreta en nærmere vurdering av noen mulig tiltak. Kunnskapsdepartementet har mottatt gjentatte VARSKO-rop vedrørende situasjonen for disse fagene i opplæringen – også i forbindelse med utvikling av grunnskolelærer- utdanningene. Følgegruppa for lærerutdanningsreformen har i flere rapporter tatt opp situasjonen for de praktiske og estetiske fagene, og konkret bedt departementet vurdere nasjonale tiltak for å styrke fagene og sikre tilstrekkelig lærerkompetanse i grunnskolen.

I forbindelse med en kunstfaglig konferanse som ble avholdt i Kristiansand denne uka, samlet konferansedeltakerne seg derfor om en resolusjon til Stortingets utdanningskomité i forkant av den kommende stortingsbehandlingen. Mange tiltak kunne vært nevnt i en slik resolusjon, men vi har samlet oss om det aller viktigste: at det innføres kompetansekrav for lærere som underviser i praktiske og estetiske fag også i grunnskolens barnetrinn, tilsvarende kravene som gjelder for ungdomstrinnet.

Resolusjonen er fattet på bakgrunn av den godt dokumenterte og vedvarende mangelen på lærerkompetanse i disse fagene. Vi vet at mange lærere med kunstfaglig kompetanse ikke blir tilsatt i grunnskolen. Vi vet også at det finnes god kunstfaglig lærerkompetanse i de fleste norske kommuner – ofte tilknyttet kulturskolen i små deltidsstillinger. Et kompetansekrav for lærere som skal undervise i praktiske og estetiske fag på alle trinn i grunnskolen vil mest sannsynlig medføre at kommunene bedre utnytter den kompetansen som allerede finnes ved å legge til rette for kombinerte stillinger i f.eks. grunnskole og kulturskole. Slik kan alle barn sikres en kvalitativt god opplæring også i de praktiske og estetiske fagene.

Vi er også svært opptatt av at den faglige kompetansen til lærerne i de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen må styrkes som følge av at Den kulturelle skolesekken (DKS) skal styrkes. Signalene fra Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet har i denne sammenheng vært tydelige mht.

tettere samarbeid mellom skole- og kultursektor i utvikling av Kulturtanken

god forankring av DKS i skolen

videreutvikling av ordningen innenfor alle kunstuttrykk

å fremme engasjement, kunnskap og kompetanse om kunst og kultur i opplæringen, og

sikre at DKS-ordningen understøtter skolens læreplaner

Skal disse intensjonen lykkes, og samarbeidet mellom skole- og kultursektor bedres, fordrer det at arbeidet med Den kulturelle skolesekken har en klangbunn både i den enkelte skole og ikultursektoren.

For skolens vedkommende er det lærerkompetanse i praktiske og estetiske fag som utgjør en vesentlig del av denne klangbunnen. Skoler uten lærere med kunstfaglig og praktisk- estetisk kompetanse vil vanskelig kunne bidra til realisering av mandatet for Kulturtanken og til den utviklingen man ønsker for Den kulturelle skolesekken.

Vårt håp er nå at Stortinget forsterker Kunnskapsdepartementets gode intensjoner om å styrke de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen.

Vi ber om at du som kunnskapsminister legger politisk tyngde til departementets videre oppfølgingen av meldingsarbeidet slik at vi ser reelle resultater mht. en styrking av disse fagene i hele grunnskolen.

Med vennlig hilsen
Signe Kalsnes
Samarbeidsforum i estetiske fag styreleder
www.sef.no