Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for styrking av de praktisk-estetiske fagene

Stortinget behandlet 11. oktober 2016 St-meld.28: Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet. SEF er svært fornøyd med at det i debatten var stort fokus på de praktiske og estetiske fagene, og to av vedtakene omhandler disse fagene særskilt:

Vedtak 11
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Planen må også omhandlerekruttering av kvalifiserte lærere til de praktisk-estetiske fagene.

Vedtak 17
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en ordning for økt fleksibilitet i den nasjonale timefordelingen som ivaretar hensynet til de praktisk-estetiske fagene.

SEF er også godt fornøyd med at Stortinget vil styrke lærerens rolle som profesjonsutøver og sikre et verdiløft i skolen. Vi er også glade for at regjeringens forslag om å innføre en ny eksamensordning der alle elever må avlegge eksamen i engelsk, matematikk og norsk ikke fikk flertall. Stortinget gikk imidlertid ikke mot regjeringens forslag om å dele kunst- og håndverksfaget på ungdomstrinnet, noe vi beklager.

Oversikten over voteringen er lagt ut her:
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=65336&dnid=1#

Saken er ferdigbehandlet og under finner du alle vedtak:
Vedtak 7
Stortinget ber regjeringen vurdere en gjennomgang av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) og komme tilbake til Stortinget på egnet måte i løpet av våren 2017. Kvalitetsvurderingssystemet skal ivareta skolens brede kunnskapssyn, bygge på tillit til lærerne og legge til rette for økt profesjonelt handlingsrom. 

Vedtak 8
Stortinget ber regjeringen i samarbeid med lærer- og skolelederorganisasjoner vurdere hva sektoren trenger i det lokale arbeidet med læreplan, og utarbeide støttemateriell/veiledninger for å underlette dette arbeidet.

Vedtak 9
Stortinget ber regjeringen sikre at det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen for å nå kompetansemål og oppfylle skolens generelle samfunnsmandat.

Vedtak 10
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med arbeidet med å fornye læreplanens generelle del og fagfornyelsen sikre et verdiløft i skolen gjennom bedre å innlemme formålsparagrafens fellesverdier i alle fag og på alle nivåer i skolen.

Vedtak 11
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Planen må også omhandle rekruttering av kvalifiserte lærere til de praktisk-estetiske fagene.

Vedtak 12
Stortinget ber regjeringen sørge for at innovasjons- og entreprenørskapskompetanse vektlegges og inkluderes i fornyelsen av fag og læreplanarbeidet.

Vedtak 13
Stortinget ber regjeringen vurdere å sette av tid på timeplanen til å jobbe med tema som klassemiljø, elevmedvirkning, holdningsarbeid og livsmestring, og komme tilbake til Stortinget om dette på egnet måte. Stortinget forutsetter at regjeringen henter inn vurderinger og synspunkter fra sektor i dette arbeidet.

Vedtak 14
Stortinget ber regjeringen om ikke å innføre en ny eksamensordning der alle elever må avlegge eksamen i engelsk, matematikk og norsk.

Vedtak 15
Stortinget ber regjeringen gjennomgå hvordan standpunktvurdering og eksamen samlet sett kan gi pålitelig og relevant informasjon om elevenes kompetanse, og komme tilbake til Stortinget med en vurdering av hvordan vurderingssystemene bedre kan legge til rette for elevenes læring.

Vedtak 16
Meld. St. 28 (2015–2016) – om Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet – vedlegges protokollen.

Vedtak 17
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en ordning for økt fleksibilitet i den nasjonale timefordelingen som ivaretar hensynet til de praktisk-estetiske fagene.