Faglige prosjekter som vil prioriteres i 2019:

I samarbeid med Musikk i skolen 

1.     Musikkpaletten: Videreutvikling av fagbanken Musikkpaletten for grunnskole og Musikkpaletten for kulturskole som et kompetansehevende nettsted for musikklærere og andre pedagoger. Se http://www.musikkiskolen.no/musikkpaletten

2.     Skolens kulturplan: Utforming av endelig modell for en plan som sikrer skolen strukturert planlegging, konstruktiv kompetansedeling og god samhandling innenfor kunst- og kulturfeltet på skolen. Samhandlingsavtaler med utprøving av kulturplanen i 5-8 skoler i ulike kommuner i landet.

3.     After work-samlinger: Kompetansehevende og inspirerende samlinger for musikklærere. Det planlegges 2 per semester i 2019.

4.     Forskningssøknad (ny søknad til Norges forskningsråd i samarbeid med CASE-senteret på Høgskulen på Vestlandet/ avd.Stord/Haugesund. http://casecenter.no/. Det søkes for forskningsmidler for å undersøke sangens betydning for barnets utvikling.

5.     Rådgiving: Rådgivnings- og konsulentvirksomhet for skoler og kommuner

6.     Utgivelser: Produksjon og utgivelse av læremidler i samarbeid med Norsk Noteservice under Musikk i Skolen inspirerer-serien: «Flerkulturelt sangmateriell»-sanger og metodikk, samt «Move it! For ungdomstrinnet»

7.     Kursvirksomhet med bestillingskurs for musikklærere på forskjellige kompetansenivåer. Følgende kurs er aktuelle i 2019: Bli en skole som synger samt Inspirasjons-teambyggingskurs. Følgende regioner i landet er spesielt aktuelle: Vestlandet, Sørlandet samt nordområdene. Kursene gjennomføres gjerne i samarbeid med andre interesseorganisasjoner, med høgskoler og andre aktører.

8.     Webinar: Utvikling, initiering og gjennomføring av 3-4 webinar-kurs på nett for musikklærere i løpet av 2019.

9.     Debattmøter eller seminar i «Seilet»: Arrangering av seminar og debatter relatert til temaer som berører Musikk i Skolens virksomhet: Foreslåtte temaer bl.a «Musikkens rolle i lærerutdanningen», «Er sangen på vei ut av norsk skole – sannhet eller myte?», «Estetiske fag og skolens verdigrunnlag – hva skal vi med fagene egentlig?», «Estetiske fagene i finsk og norsk skole – en sammenligning» «Kjerneelementene i de nye musikkfagplanene», «Skolens kulturplan – effektiv samhandling lokalt»

10.  Syngende skole: www.syngendeskole.no. Fullt operatøransvar (helhetsansvar - initiering, videreutvikling og drift) for den nasjonale storsatsingen som formelt ligger under Krafttak for sang. Oppdatering av to Facebook-grupper i forbindelse med Syngende skole. Videreutvikling av satsingen som et skoleutviklingsprogram. Initiering av SyS-alumni for gamle Syngende skoler. Informasjonskampanje. Kompetansehevende innloggingsnettsted for lærere innenfor sang.

11.  Sangbanken; www.sangbanken.no. Videreutvikling av det nye, kompetansehevende nettstedet innenfor sang for lærere, dirigenter, lærerstudenter og andre pedagoger. Påfyll av flere sanger, metodikk, erfaringsdeling og tips.

12.  Skolenes sangdag: Planlegging og gjennomføring (for tredje gangen) av den nasjonale satsingen Skolenes sangdag den 12. juni 2019, i samarbeid med Oslo filharmoniske orkester (OFO) og Krafttak for sang. Konserten arrangeres i Oslo konserthus og skal streames ut til alle skoler i landet, slik at skolene kan delta i nåtid på selve konserten. For mer informasjon om Skolenes sangdag, se http://www.musikkiskolen.no/skolenes-sangdag-2018

13.  Skolenes spilledag: Utforming og planlegging av helt nytt konsept, der skolene oppfordres til å holde av en dag i året som den dag der man har fokus på aktivt instrumentspill/skapende virksomhet innenfor musikk. Web-side, noe fast repertoar (arrangert for forskjellige instrumentkonstellasjoner), metodikkhjelp, web-side, youtube kanal, synliggjøring.  Tiltaket forutsetter ekstern finansiering for å kunne gjennomføres. Planlegges i 2019 og foreslås gjennomføres første gang i 2020.

14.  Musikklærernes dag 2019: Planlegging og gjennomføring (femte gangen) av den nasjonale kompetansehevende inspirasjonsdagen for musikklærere i Norge, 25 oktober 2018. MLD 2018 ble gjennomført i Oslo, MLD 2019 gjennomføres i Bergen. For informasjon om MLD 2018, se http://www.musikkiskolen.no/musikklrernes-dag-2018

15.  Syng det – turné med sangsamlinger: Planlegging av Syng det – kursrekke med metodiske kurs for lærere på 5-7 steder rundt om i landet (gjennomføres enten høst 2019 eller tidlig vår 2020) https://www.syngendeskole.no/syngdet

16.  Sang- spill – stomp: Videreutvikling av musisk konsept med sang, stomp, rytmikk og bevegelse som kan brukes inn i fysisk aktivitet-timer på skolen. Fysisk bevegelse og sang står sentralt og kombineres med rytmisk spill på gymballer og murerbøtter. Konseptet prøves ut videre på skoler i løpet av 2019.

17.  MusTek 2020: Planlegging av musikkteknologikonferansen MusTek (den fjerde) som planlegges å arrangeres i januar 2020 på Kolbotn. Musikk i Skolen har sekretariatsansvar for konferansen.


I samarbeid med Kunst og design i skolen

18.  Nye digitale tema/ressurssider for kunst- og håndverkslærere
Nye digitale tema/ressurssider med læringsressurser og samling av alle utgitte nummer av FORM fra 2009 frem til nå.

19.  Seminarserie/høringskonferanser om læreplanarbeidet i fagfornyelsen
Med vekt på både det fagspesifikke for KoH, og på de tre tverrfaglige temaer fra den overordnede delen.

20.  Ferdigstillelse og publisering av resultatene fra undersøkelse av hvor det blir av de utdannede faglærere i KoH og formgivingsfag.
Vi har lenge hevdet at faglærere sliter med å få jobb etter endt utdannelse. Vi ønsker å finne ut av om det er riktig, og i hvilken grad f eks geografi spiller inn. Vi regner med å undersøke de som er ferdig utdannet i perioden 2007 – 2017, til sammen ca 1500 studenter/lærere.

21.  Fagkvelder for lærere i KoH/Formgivingsfag
Månedlige samlinger på kveldstid i Seilet. Temaer: tegning, materiallære, verktøyteori, trykkteknikk med mer.

22.  Tema-/debattmøter på Seilet
Tema-/debattmøter som tar opp temaer fra arbeidet med fagfornyelsen.


I samarbeid med Kunst i skolen
 

23.  Vandreutstillinger
Kunst i Skolen vil fortsette den landsdekkende virksomheten med å tilby skoler og barnehager vandreutstillinger. Ved utgangen av 2018 tilbys det 35 utstillinger. Da det er tidkrevende å sende tilbud om leie av utstilling direkte til enkeltskoler, arbeider KIS aktivt for å få mer langsiktige leieavtaler med kommuner/DKS og kulturskoler.

24.  Digitale utstillinger/ læremidler
I 2019 vil Kunst i skolen presentere den kinesiske kunstneren Ai Weiweis verk Odyssey som tar utgangspunkt i kunstnerens besøk i flyktningleirer forskjellige steder i verden. Kunstnerens agent og Astrup Fearnley Museet har gitt sin tillatelse til å bruke bilder fra installasjonen i en digital utstilling. I løpet av året vil det også bli presentert ett videoverk. Kunst i Skolen vil også fortsette arbeidet med å produsere digitale bildepresentasjoner med utgangspunkt i kunsthistorien. En god dialog med BONO sikrer kunstnernes rettigheter i forbindelse med digitale presentasjoner.

25.  Ta i bruk den nære kunsten.
Kunst i Skolen ga i 2017 ut publikasjonen Ta i bruk den nære kunsten. Prosjektet vil videreføres i 2019 med fokus på nyere skoler med større utsmykningsarbeider. Hvordan kan denne kunsten gis oppmerksomhet så den blir en inspirasjon til elevenes eget arbeid med kunst?

26.  Tverrfaglig tilnærming

27.  Kunst i Skolen arbeider aktivt for å styre kunstens plass i en tverrfaglig sammenheng. Spesielt matematikk, naturfag, samfunnsfag og norsk er fag det er naturlig å knytte kunstopplevelser til. Kunst i Skolen vil framover ha et sterkt fokus på de tre nye tverrfaglige temaene i ny læreplan.

28.  Kurs og kompetanseheving
Seilet gir nye muligheter for å invitere medlemmer/lærere til ulike kurs og aktiviteter i huset. I samarbeid med andre organisasjoner i Seilet vil vi tilby samlinger på kveldstid. Det vil være aktuelt med praktiske kurs som f eks tegning og trykkteknikker, men også temakvelder der forskjellige innfallsvinkler til kunstformidling kan diskuteres.

29.  Kunstsalg/galleri
Galleri Seilet vil i tillegg til å presentere grafikk for salg bruke en del av galleriet til å presentere aktuelle vandreutstillingene. Nye utstillinger vil først presenteres her, og det vil inviteres til en samtale om utstillingen der kunstneren er tilstede. Galleriet er tenkt som et aktivt rom for ulike aktiviteter rettet mot lærere.

30.  Nytt nettgalleri og ressurssenter

I løpet av 2019 vil Kunst i Skolen presentere et nytt nettgalleri. Bilder fra dette galleriet vil også bli brukt i en kunstpedagogisk sammenheng og være en ressurs for skolen.